Barn og læring

Barnehagen er en viktig arena for livslang og helhetlig læring. Læring er en kontinuerlig prosess for meningskonstruksjon i samspill mellom mennesker.

"Å lære er livets rikdom - Kunnskap er livets skatter"

Barnet - den første pedagogen -

.. kan selv bidra til læring gjennom alt det opplever og erfarer på alle områder. I samspill med hverandre kan barn skape gode læringsprosesser– hvor nysgjerrighet blir til undring og undersøkelser som skjer i en sosial sammenheng. Barns mulighet til selv å medvirke i sine læringsprosesser er viktig.

Den voksne – den andre pedagogen –

..har et stort ansvar for å legge til rette for at barn får gode læringsprosesser i barnehagen.

De voksne må tilstrebe en bevissthet rundt hvilke læringsprosesser de ønsker at barna skal få oppleve. Videre må de tilstrebe en kyndighet i å iscenesette situasjoner hvor barn kan lære av hverandre, de voksne og miljøet. Voksne som er sensitive og oppmerksomme på barns innspill og initiativ kan skape mange fine læringssituasjoner i barnehagen.

Rommet – den tredje pedagogen –

...er en viktig arena hvor barnet tilegner seg kunnskaper, holdninger og verdier. Vi snakker hovedsaklig om barnehagens fysiske rom i denne sammenheng. Allikevel er det viktig å også ha en bevissthet om bl.a. det mentale rom og det digitale rom.

Et godt læringsrom er et rom som inviterer, inspirerer og engasjerer barna.

Pedagogisk dokumentasjon er et viktig element i denne sammenhengen. Å dokumentere prosesser som barna har hatt ved hjelp av estetiske aktiviteter, tekster, foto, og å la disse være synlig i miljøet, kan være en pådriver til å gå videre eller å skape nye læringsprosesser.