Språk og matematikk

MATEMATIKK

I Baldershage bhg legger vi til rette for matematikklæring
gjennom leik, undring og eksperimentering. Vi har tilgang på materiell, leker,
spill og aktiviteter der matematiske spørsmål vil komme opp på en naturlig
måte, og barna utfordres til å utforske matematiske sammenhenger. Det som skjer
i barnehagen, danner grunnlaget for all senere matematikklæring.

Tilrettelegging for matematiske spørsmål gjennom daglige
aktiviteter er viktig. I tillegg jobber vi i perioder planmessig og
systematisk, med vekt på tallforståelse, geometrisk forståelse, språkforståelse
og problemløsning.