Barn og Lek

Lek er barnets mest dominerende virksomhet og viktigste uttrykksform. Lek skiller seg fra annen aktivitet ved at den er en spontan og skapende prosess styrt av barnet selv.

Lek er..

- frivillig, lystbetont og tilfredsstiller behov hos barnet.

- ofte et mål i seg selv, en naturlig væremåte for barn.

- et møte med og tolkning av livet.

- viktig i barns dannelsesprosesser

Lek er dessuten på liksom. Den ligger utenfor den virkelige verden, og innebærer at leken er preget av en lav-risiko atferd.

Dersom leken blir for truende, kan barnet gå ut av leken.

Videre kan barnet tørre å prøve ut og bearbeide erfaringer og opplevelser i leken, fordi det inntar en rolle - det er noen andre enn seg selv, og krav til normer settes til side.

Lek er viktig fordi..

Den har betydning for barnets totale utvikling og sosialiserings-prosess.

- Leken styrker barns selvoppfatning og identitet.

- Leken gir barnet muligheten til å utvikle holdninger, interesser, kommunikative og sosiale ferdigheter.

Lek er en viktig samværs- og væremåte for barn, og det har stor betydning for selvbildet at barnet har grunnleggende ferdigheter i lek.